Addysg

Dysgu yn yr Amgueddfa

Croeso i raglen ddysgu Amgueddfa Llandudno.

Mae ein rhaglenni i gyd yn ategu’r Cwricwlwm Cenedlaethol/Cwricwlwm Cymreig.

Mae dysgu’n gwbl ganolog i’n Hamgueddfa. Rydym yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer dysgu ffurfiol ac anffurfiol, gan ddarparu gweithgareddau ac adnoddau ar gyfer cylchoedd meithrin, ysgolion a cholegau. Pa un a ydych yn dod ar gyfer gweithdy ynteu’n ymweld yn annibynnol, bydd ein hamgueddfeydd yn rhoi profiad dysgu diwylliannol gwerthfawr i fyfyrwyr sy’n ategu profiadau dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Ymweliadau gan Ysgolion

Mae ysgolion naill ai’n gallu archebu gweithdai neu fe’u gwahoddir weithiau i fynychu gweithdai sy’n ymwneud â phrosiectau arbennig.
Ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 bydd gweithdai fel arfer yn ymwneud â hanes ac yn seiliedig ar y themâu canlynol:

Gwyliau glan-môr

Hanes Llandudno

Esgyrn

Ogof Kendrick

Oes yr Haearn

Y Rhufeiniaid

Yr 2il Ryfel Byd

Neu'n seiliedig ar arddangosfa dros dro

Bydd gweithdai’n cynnwys cyflwyniadau, gweithgareddau a thrafod eitemau yn ogystal â chyfleoedd i wisgo fel cymeriadau hanesyddol. Cysylltwch â ni i weld a allwn ddiwallu eich anghenion.

 

 

Ysgolion uwchradd a Cholegau

Gwahoddir ysgolion uwchradd i weld arddangosfeydd dros dro perthnasol ac mae croeso mawr iddynt ddod i ddefnyddio ein cyfleusterau i ategu’r cwricwlwm uwchradd.

Mae myfyrwyr o Goleg Llandrillo’n defnyddio’r Amgueddfa’n rheolaidd i ategu eu gwaith ar y cyfryngau, TG a drama.

Dylai myfyrwyr ymchwil mewn prifysgolion gysylltu â’r Amgueddfa gydag unrhyw ymholiadau sydd ganddynt mewn perthynas â’u hymchwil ac mae cyfleoedd ar gael i astudio arteffactau nad ydynt yn cael eu harddangos ar hyn o bryd.

Dysgu gydol oes

Rydym yn croesawu myfyrwyr sy’n mynychu dosbarthiadau nos ac ati ac rydym yn gallu darparu teithiau tywys a sgyrsiau o bryd i’w gilydd. Cysylltwch â’r Amgueddfa i gyflwyno eich cais.

 Ar gyfer ymweliadau annibynnol a fyddech cystal ag archebu trwy ffonio’r Amgueddfa ar (01492) 876517.

 Beth fyddwch chi’n ei weld yn Amgueddfa Llandudno?

Hanes Llandudno

Roedd pobl yn byw yma o’r cyfnod yn union wedi’r Oes Ia ddiwethaf – cewch weld tystiolaeth o’u hamser yma yn ystod Oes y Cerrig. Wedyn gallwn olrhain yr hanes drwy amser trwy ymweld â’r amryw orielau yn yr Amgueddfa. O Oes y Cerrig, i’r Oes Efydd ac Oes yr Haearn, Oes y Rhufeiniaid a’r Cyfnod Cristnogol Cynnar, gallwn archwilio ein cysylltiadau â’r gorffennol pell.

Hanes byd natur

Mae ymweliad ag Oriel y Clwb Maes yn dangos rhai sbesimenau hyfryd ac amrywiol i chi o’r amgylchedd naturiol yng Nghymru a thu hwnt. Cewch edrych ar rai o’r pryfed mwyaf rhyfeddol a geir mewn coedwigoedd trofannol, gan gynnwys tarianbryfed (ydyn, maen nhw’n rhai go iawn!), a chewch ddarganfod ffurfiannau cwrel  hardd a chregyn môr o'r moroedd a’r cefnforoedd o amgylch y byd. Mae gennym hefyd gasgliad gwych o ffosilau a chreigiau.

Casgliad Chardon

Paentiadau, hen bethau a hynafion a oedd yn perthyn i Francis Chardon ac a gyflwynodd yn rhodd i’r amgueddfa.

Archebu ymweliad

Er mwyn gwneud y gorau o’ch ymweliad mae’n hanfodol eich bod yn archebu ymlaen llaw trwy gysylltu â yr Amgueddfa ar  (01492) 876517

Unwaith y byddwch wedi archebu ymweliad, byddwn yn anfon neges e-bost atoch i gadarnhau eich archeb, ynghyd ag unrhyw fanylion ac asesiadau risg perthnasol.

Ar hyn o bryd mae un toiled ar gael gennym a hwnnw wedi’i leoli ar y llawr gwaelod. Nid oes gennym ystafell gotiau ar gyfer grwpiau ysgolion ar hyn o bryd. Rydym yn argymell eich bod yn gadael yr holl gotiau a bagiau wrth y ddesg yn y dderbynfa.

Ffotograffiaeth

No photography symbol

Caniateir ffotograffiaeth ar gyfer defnydd mewn ysgolion ym mhob un o’r orielau ac eithrio lle dangosir y symbol hwn. Mae gennym set o 6 chamera digidol y gall eich grŵp gael eu benthyg trwy gydol eich ymweliad a bydd delweddau’n cael eu lawrlwytho a’u hanfon ymlaen i’ch ysgol ar gryno ddisg ar ôl eich ymweliad.

Lluniadu a phaentio yn yr orielau

Os cânt eu defnyddio yn y modd arferol, nid yw deunyddiau celf yn niweidiol i’r orielau a’r arddangosfeydd. Fodd bynnag, gall ymylon miniog ar fyrddau a phennau a phensiliau pigfain ddifrodi fframiau, paentiadau heb wydr drostynt ac eitemau sy’n cael eu harddangos yn agored. Gall deunyddiau lliwio ac adlynion achosi difrod os cânt eu gollwng yn ddamweiniol ar gelfweithiau, gwrthrychau, waliau neu loriau.

Cymerwch y rhagofalon canlynol os gwelwch yn dda:

  • Cadwch yr holl baentiau, creonau, pensiliau, pennau a phastelau ac ati i ffwrdd oddi wrth y waliau, gwrthrychau a chelfweithiau os gwelwch yn dda. Os ydych yn cymryd rhan mewn gweithdy sy’n golygu defnyddio paentiau, siarcol, pastelau ac ati byddwn yn darparu deunydd i warchod y llawr a ffedogau paentio.
  • Cadwch yr holl fyrddau lluniadu a chlipfyrddau i ffwrdd oddi wrth gelfweithiau a chasys arddangos os gwelwch yn dda.

Cinio

Nid oes ystafell gennym eto i chi fwyta eich cinio ac rydym yn awgrymu, mewn tywydd braf, y gellir bwyta cinio yn yr awyr agored. Fodd bynnag, mewn tywydd garw caiff disgyblion ddefnyddio’r lle arddangos dros dro ar y llawr gwaelod ac fe wnawn ni ddarparu deunydd i warchod y llawr a bag bin. Ceisiwch sicrhau os gwelwch yn dda bod cyn lleied â phosib o fwyd a diod yn cael eu colli gan fod yr Amgueddfa ar agor i’r cyhoedd ac mae felly’n anghyfleus gorfod defnyddio offer glanhau yn ystod oriau agor.

Siop yr Amgueddfa

Mae siop i’w chael gyda theganau bychain, deunyddiau addysgol a chitiau gweithgareddau. Mae ystod o lyfrau, cardiau post a rhoddion ar gael hefyd. Gofynnwn i bob ysgol helpu gyda’r dasg o oruchwylio plant os ydych yn dymuno prynu eitemau o’r Siop os gwelwch yn dda. 

Ymweliadau rhag blaen

Mae’r rhain ar gael i athrawon ac arweinwyr grwpiau sy’n dymuno ymgyfarwyddo ag Amgueddfa Llandudno. Ffoniwch ymlaen llaw os gwelwch yn dda i wneud trefniadau os ydych yn dymuno siarad gyda Swyddog Addysg yr Amgueddfa ar ddiwrnod eich ymweliad rhag blaen.

Digwyddiadau

  • Mae’r Amgueddfa’n cynnal digwyddiadau rheolaidd trwy gydol yr haf – cofiwch fwrw golwg ar ein tudalen  Digwyddiadau yn rheolaidd.

 


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion