Adnoddau i Ysgolion

Mae gennym ystod o adnoddau y gellir eu lawrlwytho sydd ar gael i ysgolion ac yn ogystal â hynny bydd yn dda gennym gynnig unrhyw gymorth y gallwn i ddod â hanes yn fyw yn yr ystafell ddosbarth.

Stori Blodwen

Panel Cynhanes Llandudno

Clwb Maes Llandudno - Rhyfel y BoerVisits

Ymweliadau gan Ysgolion

 

Mae ysgolion naill ai’n gallu archebu gweithdai neu fe’u gwahoddir weithiau i fynychu gweithdai sy’n ymwneud â phrosiectau arbennig. Ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 bydd gweithdai fel arfer yn ymwneud â hanes ac yn seiliedig ar y themâu canlynol:

Gwyliau glan-môr

Hanes Llandudno

Esgyrn

Ogof Kendrick

Oes yr Haearn

Y Rhufeiniaid

Yr 2il Ryfel Byd

Neu’n seiliedig ar arddangosfa dros dro

Bydd gweithdai’n cynnwys cyflwyniadau, gweithgareddau a thrafod eitemau yn ogystal â chyfleoedd i wisgo fel cymeriadau hanesyddol. Cysylltwch â ni i weld a allwn ddiwallu eich anghenion.

Archebu ymweliad

Er mwyn gwneud y gorau o’ch ymweliad mae’n hanfodol eich bod yn archebu ymlaen llaw trwy gysylltu yr Amgueddfa ar (01492) 876517 neu drwy’r e-bost yn info@llandudnomuseum.co.uk

Unwaith y byddwch wedi archebu ymweliad, byddwn yn anfon neges e-bost atoch i gadarnhau eich archeb, ynghyd ag unrhyw fanylion ac asesiadau risg perthnasol.

Pan Fyddwch yn Cyrraedd

Mae coetsis yn gollwng ac yn casglu grwpiau yn union y tu allan i’r fynedfa flaen ond nid oes lle parcio na man gollwng wedi’i neilltuo. Gofynnir i arweinydd y grŵp roi’r cyfanswm sy’n ymweld wrth y ddesg yn y dderbynfa.

Toiledau

Ar hyn o bryd mae un toiled ar gael gennym a hwnnw wedi’i leoli ar y llawr gwaelod. Nid oes ystafell gotiau ar gyfer grwpiau o ysgolion gennym ar hyn o bryd. Rydym yn argymell eich bod yn gadael yr holl gotiau a bagiau wrth y ddesg yn y dderbynfa.

Ffotograffiaeth

No photography symbol

Caniateir ffotograffiaeth ar gyfer defnydd mewn ysgolion ym mhob un o’r orielau ac eithrio lle dangosir y symbol hwn. Mae gennym set o 6 chamera digidol y gall eich grŵp gael eu benthyg trwy gydol eich ymweliad a bydd delweddau’n cael eu lawrlwytho a’u hanfon ymlaen i’ch ysgol ar gryno ddisg ar ôl eich ymweliad.

Lluniadu a phaentio yn yr orielau

Os cânt eu defnyddio yn y modd arferol, nid yw deunyddiau celf yn niweidiol i’r orielau a’r arddangosfeydd. Fodd bynnag, gall ymylon miniog ar fyrddau a phennau a phensiliau pigfain ddifrodi fframiau, paentiadau heb wydr drostynt ac eitemau sy’n cael eu harddangos yn agored. Gall deunyddiau lliwio ac adlynion achosi difrod os cânt eu gollwng yn ddamweiniol ar gelfweithiau, gwrthrychau, waliau neu loriau.

Cymerwch y rhagofalon canlynol os gwelwch yn dda:

  • Cadwch yr holl baentiau, creonau, pensiliau, pennau a phastelau ac ati i ffwrdd oddi wrth y waliau, gwrthrychau a chelfweithiau os gwelwch yn dda. Os ydych yn cymryd rhan mewn gweithdy sy’n golygu defnyddio paentiau, siarcol, pastelau ac ati byddwn yn darparu deunydd i warchod y llawr a ffedogau paentio.
  • Cadwch yr holl fyrddau lluniadu a chlipfyrddau i ffwrdd oddi wrth gelfweithiau a chasys arddangos os gwelwch yn dda.

Cinio

Nid oes ystafell gennym eto i chi fwyta eich cinio ac rydym yn awgrymu, mewn tywydd braf, y gellir bwyta cinio yn yr awyr agored. Fodd bynnag, mewn tywydd garw caiff disgyblion ddefnyddio’r lle arddangos dros dro ar y llawr gwaelod ac fe wnawn ni ddarparu deunydd i warchod y llawr a bag bin. Ceisiwch sicrhau os gwelwch yn dda bod cyn lleied â phosib o fwyd a diod yn cael eu colli gan fod yr Amgueddfa ar agor i’r cyhoedd ac mae felly’n anghyfleus gorfod defnyddio offer glanhau yn ystod oriau agor.

Siop yr Amgueddfa

Mae siop i’w chael gyda theganau bychain, deunyddiau addysgol a chitiau gweithgareddau. Mae ystod o lyfrau, cardiau post a rhoddion ar gael hefyd. Gofynnwn i bob ysgol helpu gyda’r dasg o oruchwylio plant os ydych yn dymuno prynu eitemau o’r Siop os gwelwch yn dda. 

Ymweliadau rhag blaen

Mae’r rhain ar gael i athrawon ac arweinwyr grwpiau sy’n dymuno ymgyfarwyddo ag Amgueddfa Llandudno. Ffoniwch ymlaen llaw os gwelwch yn dda i wneud trefniadau os ydych yn dymuno siarad gyda Swyddog Addysg yr Amgueddfa ar ddiwrnod eich ymweliad rhag blaen.

 


   

        Mynediad ar gyfer Staff
       Adborth
       Dolenni
       Cyfeillion